میز آنتی استاتیک
میز آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
دمپایی آنتی استاتیک
دمپایی آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶

ترولی آنتی استاتیک

ترولی آنتی استاتیک

ترولی آنتی استاتیک شرایطی عاری از الکتریسیته ساکن جهت انبار و نیز حمل برد الکترونیکی را فراهم میکند.

طبقات ترولی از سطحی با خاصیت نیمه هادی ایجاد شده وکلیه طبقات به وسیله سوکت اتصال آنتی استاتیک به یکدیگر و به ازت متصل شده اند.

ترولی آنتی استاتیک در ابعاد مختلف قابل سفارش میباشد.