سوکت اتصال آنتی استاتیک
سوکت اتصال آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
علائم آنتی استاتیک
علائم آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶

کیسه بسته بندی آنتی استاتیک

کیسه بسته بندی آنتی استاتیک

کیسه بسته بندی آنتی استاتیک جهت تکمیل مراحل حفاظت در برابر الکتریسیته ساکن استفاده میشود.

کیسه آنتی استاتیک مانند کیسه های معمولی الکتریسیته ساکن تولید نمیکند. بلکه آن را به ارت انتقال میدهد.

کیسه آنتی استاتیک الکتریسیته ساکن را تنها در صورت وجود سیستم ارت مناسب تخلیه میکند.