دکمه دستبند آنتی استاتیک
دکمه دستبند
فروردین ۴, ۱۴۰۳
پد لحیم کاری آنتی استاتیک
پد لحیم کاری آنتی استاتیک
فروردین ۴, ۱۴۰۳

پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک

پابند یک بار مصرف جهت حضور ایمن بازدید کننده یا میهمان به اتاق یا کارگاه آنتی استاتیک مورد استفاده قرار میگیرد و همان طور که از نام آن پیداست تنها یک بار می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
این پابند نمیتواند جایگزین دائمی برای دمپایی،پابند و یا پاپوش آنتی استاتیک باشد