سوکت دستبند آنتی استاتیک
سوکت دستبند
فروردین ۴, ۱۴۰۳
پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک
پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک
فروردین ۴, ۱۴۰۳

دکمه دستبند

دکمه دستبند جهت اتصال استاندارد دستبند و یا سوکت کورد به ارت برای تخلیه الکتریسیته ساکن مورد استفاده قرار میگیرد