پرده آنتی استاتیک ( نخ آنتی استاتیک )

پرده آنتی استاتیک با نصب در محل ورود به سالن تولید و یا تست برد باعث تخلیه الکتریسیته ساکن و

جلوگیری از ورود تجهیزات و یا پرسنل دارای بار الکتریسیته ساکن میشود.

پرده آنتی استاتیک به تنهایی نمیتواند ایمنی کامل را فراهم کند و حین کار پرسنل, می بایست شرایط آنتی استاتیک رعایت شود.

نمایش یک نتیجه