میز آنتی استاتیک

میز آنتی استاتیک : سطحی عاری از الکتریسیته ساکن و تخلیه آهسته و پیوسته الکتریسیته ساکن از ملزومات محیط کار میبیاشد.

میزهای آنتی استاتیک با شرایط فوق به ابعاد درخواستی قابل سفارش میباشد.

نمایش یک نتیجه