دمپایی آنتی استاتیک

دمپایی آنتی استاتیک – اگر الکتریسیته ساکن به طور کامل تخلیه نشود امکان آسیب رسیدن به قطعات الکترونیکی در صنایع مربوطه و نیز انفجار وجود دارد.

دمپایی آنتی استاتیک و یا پابند, الکتریسیته ساکن تولید شده را به دلیل سایش پا به زمین به طور کامل تخلیه میکند.

نمایش یک نتیجه