دستگاه تست تجهیزات انفرادی

دستگاه تست تجهیزات انفرادی – به وسیله این دستگاه می توان دستبند, پابند, کفش پرسنل و اپراتورهای خط تولید را چک کرده و

در صورت لزوم  و عدم کارکرد تعویض گردند.

نمایش یک نتیجه